Adatkezelési Tájékoztató

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybe vételével, saját személyes adatait is a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja. A személyes adatok egy része automatikusan, így különösen az IP cím, illetve a böngésző típusa, más része pedig a Felhasználó hozzájárulásával a regisztrációs formula kitöltésével kerül a Szolgáltató birtokába. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybe vételéhez regisztráció szükséges, s a Felhasználó a regisztráció során önként adja meg személyes adatait. A regisztráció során a Szolgáltató egyértelműen megjelöli azon adatokat, melyeket a Felhasználó köteles megadni.

Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján a Felhasználó közvetve, vagy közvetlenül azonosítható, így különösen a név, telefonszám, e-mail cím.

A Felhasználó személyes adatait a Szolgáltató a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően – így különösen a 2001. évi CVIII. törvény; az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során; a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról; és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény  – kezeli, mindemellett betartva és a nemzetközi adatvédelmi normák szabályait. Ennek érdekében a Szolgáltató arra törekszik, hogy az egyes szolgáltatásainkkal kapcsolatban részletesen is tájékoztassa a Felhasználót adatainak kezeléséről, az adatkezelési elvekről. A Szolgáltató a Felhasználók adatainak védelmét minden alkalmazásnál, eljárásnál és adatátviteli, tárolási módszernél szem előtt tartja. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint – 

A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait jelen általános szerződési feltételekben rögzítettek szerint, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, illetve az ebből származó díjak számlázása, s ezzel kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli. A Szolgáltató kizárólag a Felhasználó azonosításához, illetőleg az előzőekben leírtak teljesítéséhez szükséges és elégséges személyes adatokat kezeli. A Szolgáltató jogosult továbbá a szolgáltatási díj meghatározásához, számlázásához, illetve a szolgáltatás nyújtásához technikailag szükséges és elengedhetetlen személyes adatokat kezelni abban az esetben, ha ez digitálisan szükségszerű!

A Szolgáltató nem ad át jogosulatlan harmadik félnek olyan információt – a Felhasználó belegyezése nélkül -, amiből a Felhasználó személyazonossága hitelt érdemlően megállapítható. A Felhasználók adatait a Szolgáltató minden esetben megőrzi, és gondoskodik az adatok biztonságáról. A Szolgáltató megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, melyeket a hatályos jogszabályok megkövetelnek, így a Felhasználó személyes adatait nem fenyegeti veszély a Weboldal működésekor.

A Felhasználó a szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulását adja a személyes adatok fent meghatározott, korlátozott idejű felhasználásához. (mely a rendszerünkből 6 hónap után automatikusan törlésre kerül) A Felhasználónak jogában áll a Szolgáltató által kezelt személyes adatai megismerni, s kérni személyes adatainak esetleges helyesbítését, illetőleg törlését az adatbázisból, valamint jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen. Amennyiben a Szolgáltató a tiltakozással nem ért egyet, úgy a Felhasználó jogosult bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

   

  Impresszum.:
weboldal üzemeltető

Cryonschool / Kassa, KS | 2022130715
Magyarország / oktatóterem és stúdió

1053 Bp., József Nádot tér 9
+3630/376-4118
info@cryon-ms.hu | cryon-ms.hu
Tárhely – DiMa.hu Kft
IMD 2022 / Herkules s.r.o. | LLPD | Kassa 

 2022.01.22